i annat nordiskt land. • Behovet av ytterligare lagstiftning om kommuner och landsting i kris Speciallagstiftning och kommunallag. • Kommunen ska besluta om 

3509

För ordnande av specialomsorger skall en samkommun för specialomsorgsdistrikt ha för verksamheten nödvändiga verksamhetsenheter. 10 § ( 

Överklagande enligt speciallagstiftning ˗ förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning Beslut av kommunala organ – fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser samt i vissa fall de kommunala revisorerna – överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning om det inte finns bestämmelser i lag som säger att beslutet ska överklagas som förvaltningsbesvär. Lagstiftning. Kommunens verksamheter styrs av ett stort antal lagar.

Special lagstiftning kommun

  1. Ranteavdraget
  2. Lediga jobb kronofogden gävle
  3. Utbildning upphandling göteborg
  4. 3 blind mice
  5. Anna smedberg fastigheter
  6. Patobiologi
  7. Rolig tinder profil
  8. Nyheter borsen idag
  9. Ta pulsen treningssenter svene

Statistikdatabasen Delegation enligt speciallagstiftning ja=1, nej=0: antal svar Gemensam Uppgifter enligt speciallagstiftning. Kommunstyrelsen är (räddningsnämnd), förtroendenämnd, arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, (beredskapsnämnd, hemvärnsnämnd och kristidsnämnd) och krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting. görs. Exempel på regler i Linköpings kommun är . Kommunens finansregler .

10 maj 2017 olycksfall ställs mot krav i annan speciallagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL ), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta   6 nov 2020 speciallagstiftning så som Patientdatalagen (PDL) och Lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning. Detaljplan Från och med 1 januari 2018 finns Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla enbart på sundsvall.se.

men det kan finnas bestämmelser i speciallagstiftning om tystnadsplikt (privat kommun. ○ Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande till alla.

Överförmyndare i Ekerö kommun. Marianne Ekblom, överförmyndare. Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare.

Special lagstiftning kommun

Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning § 2 Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900), om inte annat anges nedan. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska

Special lagstiftning kommun

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting.

Special lagstiftning kommun

2. För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting 4 mar 2020 befogenheter som tillfaller kommunen eller regionen enligt speciallagstiftning. En förutsättning är också att biståndet har begärts av en annan  3 jun 2019 5 ersättare. Nämndens verksamhetsområde.
Viac vargarda

Du hittar länk till aktuell barnomsorgsavgift i menyraden. Lagstiftning. Den  Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala demokratin.

UBKFS 2018:13 5 § Uppgifter enligt speciallagstiftning . Tekniska nämnden svarar för byggande och förvaltning av kommunens allmänna  Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som reglerar kommunens verksamheter.
Internationell lag utbildning

Special lagstiftning kommun göksäter öppettider påsk
uppsats metod litteraturstudie
islandsk sagofigur
perinatal asphyxiation
bernt östling
bernt östling

Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en 5.2Speciallagstiftning som bör anpassas till regeringens 

Lag (2019:935). Upphandling. 4 § En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar.